ป้ายเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย

ป้ายจราจรเขตโรงเรียน ป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท

สติ๊กเกอร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย พ.ศ.2554-2563 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทศวรรษแห่งความปลอดภัย พ.ศ.2554-2563 สติ๊กเกอร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทศวรรษแห่งความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท สติ๊กเกอร์โลโก้กรมทางหลวงชนบท สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้กรมทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย พ.ศ.2554-2563 ลงบนป้ายจราจร การติดสติ๊กเกอร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย พ.ศ.2554-2563 ลงบนป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย พ.ศ.2554-2563 ลงบนป้ายเขตโรงเรียน ป้ายเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม ป้ายเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม ป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม ป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรเขตโรงเรียน ป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายคนจูงเด็ก ป้ายคนจูงเด็ก 5 เหลี่ยม ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายทางข้าม ป้ายทางข้าม CROSS WALK การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทำป้ายเตือนเขตโรงเรียน การติดสติ๊กเกอร์ทำป้ายเตือนเขตโรงเรียน การติดสติ๊กเกอร์ทำป้ายเตือนโรงเรียน ป้ายเขตโรงเรียน โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจร เขตโรงเรียน โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายเตือนเขตโรงเรียน โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายติด MAST ARM ลดความเร็ว เขตโรงเรียน ป้ายจราจร เขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายเตือนเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท การแพ็คป้ายจราจรโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม ป้ายลดความเร็ว 30 กม. ป้ายจราจรลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับลดความเร็ว 30 กม. แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ป้ายจราจรบังคับลดความเร็ว 30 กม. แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ป้าย Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายจราจร Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายจราจรบังคับ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับจราจร Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับจราจรมีไฟกระพริบ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับมีไฟกระพริบ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้ายบังคับจราจรมีไฟกระพริบ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. ป้าย Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายบังคับ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรบังคับ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้าย Solar Cell เขตโรงเรียน ป้าย Solar Cell เขตโรงเรียน School Zone ป้ายเตือน มีไฟกระพริบ Solar Cell เขตโรงเรียน ป้ายเตือน เขตโรงเรียน มีไฟกระพริบ Solar Cell ป้ายเตือนโรงเรียนมีไฟกระพริบ Solar Cell ป้ายเตือนโรงเรียนมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ป้ายจราจรโรงเรียน School Zone โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรเตือนโรงเรียน Solar Cell โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้ายจราจรเตือนโรงเรียนมีไฟกระพริบเตือน Solar Cell โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ป้าย Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. และป้าย Solar Cell เขตโรงเรียน ป้ายบังคับ Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. และป้ายเตือน Solar Cell เขตโรงเรียน การทำเสา MAST ARM การทำเสา MAST ARM โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท เสา MAST ARM โรงเรียนบ้านช่องลม เสา MAST ARM ชนิดเสาโค้ง 6-1/2" โรงเรียนบ้านช่องลม เสา MAST ARM โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท เสา MAST ARM ชนิดเสาโค้ง 6-1/2" โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท

รายละเอียด ป้ายเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย

 1. ป้ายโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท 80 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน อักษรสีขาว พร้อมเฟรม 2″ x 1″
 2. ป้ายเตือนเขตโรงเรียน “โรงเรียนบ้านช่องลม” ขนาด 100 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ โลโก้ทช. ภาพสี 30 เซนติเมตร
  • รายการที่ 1-2 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด PEG พร้อมเฟรมเหล็ก 2″ x 1″
 3. ป้ายคนจูงเด็ก (5 เหลี่ยม) 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้ายทางข้าม CROSS WALK 50 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • รายการที่ 4 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
 5. ป้ายติด MAST ARM ลดความเร็ว เขตโรงเรียน จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีเหลือง อักษรสีดำ 75 x 300 เซนติเมตร
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
  • เฟรมเหล็กกล่อง 2″ x 1″ ดามหลังแผ่นป้าย
 6. ป้าย Solar Cell ลดความเร็ว 30 กม. จำนวน 2 ชุด
  • ขนาดป้าย 90 x 120 เซนติเมตร
  • หลอด LED จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 40 หลอด
 7. ป้ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด
  • ขนาด 50 x 60 สีเขียวฟลูออเรสเซ้นท์
  • หลอด LED จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 36 หลอด
  • รายการที่ 6-7 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9 
 8. เสา MAST ARM ชนิดเสาโค้ง 6-1/2″ ลด 4 นิ้ว จำนวน 2 ต้น
  • ไม่รวมฐานราก

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิตป้ายเขตโรงเรียนทั้งแบบธรรมดา และแบบป้ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์  สอบถามราคาป้ายเขตโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายเขตโรงเรียน

Please follow and like us:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save