guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง

guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rail w metal beam crash barrier ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 - กม.136+842 guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,244 เมตร งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข 224 งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 - กม.136+842 ปริมาณงาน 1,244 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ – ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 – กม.136+842 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. GUARD RAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย guard rail มอก.248-2531 แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ–ท่ายาง

guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร safety traffic guard rails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร guard rail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร guard rails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ปริมาณงาน 1,344 เมตร

รายละเอียด guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ–ท่ายาง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+040 – กม.11+205 RT., LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,344 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. งาน GUARDRAILS CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 1,344 เมตร
 2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 341 ชิ้น
 3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3 ปริมาณงาน 1 งาน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail โดยที่แบบ guard rail ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา guardrails ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guardrails

งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางแพร่ปริมาณ 900 ม.

guard rail แบบ guard rail guard rail ราคา จำหน่าย guard rail steel guard rail ราคา เสา guard rail ราคา guard rail ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง W-Beam Guardrail ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง highway guardrail ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งการ์ดเรล มอก.248-2531 guard rail แขวงการทางแพร่ จำหน่าย guard rail แขวงการทางแพร่ steel guard rail แขวงการทางแพร่ ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง W-Beam Guardrail แขวงการทางแพร่ ติดตั้ง highway guardrail แขวงการทางแพร่ ติดตั้งการ์ดเรล แขวงการทางแพร่ งานติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางแพร่ การ์ดเรล มอก.248-2531 แขวงการทางแพร่ guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ
งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - บ้านส้าน ระหว่าง กม.30+000-กม.31+250 ปริมาณงาน 900 เมตร จำหน่าย guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ steel guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ W-Beam Guardrail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ

รายละเอียด งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางแพร่ปริมาณ 900 ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่

ที่อยู่ : 245 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

 • งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-301
 • ในทางหลวงหมายเลข 1216
 • ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน
 • ระหว่าง กม.30+000 – กม.31+250 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้
 1. งานราวกันอันตราย W-Beam Guardrail Thickness 2.5 mm” Class II Type I ปริมาณงาน 900 เมตร
 2. เสาเสริม Dia 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม. ปริมาณงาน 400 ต้น

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต steel guard rail แบบ guard rail ตามมาตรฐานมอก.248-2531 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save