ป้ายสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ MRT

ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT

ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมาย Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมาย Kilometer Marker MRT ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker MRT ป้ายจราจร Kilometer Marker MRT สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker MRT ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker MRT ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ Fouling Point Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล Fouling Point Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมาย Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายจราจรต่าง ๆ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT สัญลักษณ์จราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT สัญลักษณ์ป้ายจราจร Kilometer Marker ขนาด 15x17x20 เซนติเมตร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT ป้ายสัญลักษณ์ Fouling Point Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Fouling Point Marker การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT ป้ายสัญลักษณ์จราจร Chainage Maker และ Point Monument Viaduct การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT

รายละเอียด ป้ายสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ MRT

 1. ป้ายสัญลักษณ์ Kilometer Marker ขนาด 15 x 17 x 20 เซนติเมตร จำนวน 185 แผ่น
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง Hi Intensity Prismatic สีขาว
  • ตัวเลขแสดงหมายเลข กม. สีดำ (ไม่สะท้อนแสง)
  • ตัวเลขที่ 00 – 181
 2. ป้าย Fouling Point Marker ขนาด 20 x 20.5 เซนติเมตร จำนวน 65 แผ่น
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง Hi Intensity Prismatic พื้นสีขาว และรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง
 3. ป้าย Chainage Maker จำนวน 320 แผ่น
 4. ป้าย Point Monument Viaduct ขนาด 50 มิลลิเมตร จำนวน 3,650 แผ่น
 5. ป้าย Point Monument Viaduct ขนาด 75 มิลลิเมตร จำนวน 400 แผ่น
 • สำหรับใช้งานที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ MRT

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงป้ายบังคับจราจร ป้ายเตือนจราจร ป้ายห้าม ป้ายบอกทาง ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ ป้ายชื่อซอย ป้ายชื่อถนน เป็นต้น สอบถามราคาป้ายสัญลักษณ์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายสัญลักษณ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save