แถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท

แถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท

แถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท