แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง